Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai KFT

ILCSI SZÉPÍTŐ FÜVEK

Ilcsi vevőkártya igénylő adatlap

Kérjük az adatlapot két példányban, aláírva juttasd vissza hozzánk.
Postacímünk:
Hair-Line Kft.
2045 Törökbálint, Torbágy utca 16.

 

Hatályba lépés: 2019.09.30.

A jelen „Ilcsi” Vevőkártya általános kibocsátási és felhasználási Üzletszabályzata (a továbbiakban: Üzletszabályzat) meghatározza a HAIR-LINE Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 16., cégjegyzékszám: 13-09-171585) által kiállított, az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikumok vásárlására jogosító Vevőkártya (a továbbiakban: Vevőkártya) használatára vonatkozó általános feltételeket és az ahhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. A jelen Üzletszabályzat a Vevőkártya használatára irányuló szerződéses jogviszonyt keletkeztet a Kibocsátó és a Kártyabirtokos között.

A szerződés a szerződő felek között a jelen Üzletszabályzat mindkét fél részéről történő aláírásával jön létre.

A jelen Üzletszabályzat hatálybalépésének keltét megelőzően kibocsátott Vevőkártyák a soron következő vásárlásig, legfeljebb azonban 2019. december 31-ig érvényesek.

Az Üzletszabályzat alapján létrejött szerződés nem tekinthető fogyasztói szerződésnek.

1. Szerződő felek
Kibocsátó: a HAIR-LINE Fodrászcikk és Biokozmetikai Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve: HAIR-LINE Kft., székhelye: 2045 Törökbálint, Torbágy utca 16., adószáma: 10869048-2- 13., Cg.: 13-09-171585)

Kártyabirtokos: a jelen okiratban fent megnevezett kozmetikus végzettséggel rendelkező és aktívan kozmetikusként dolgozó személy, akinek számára Vevőkártya igénylés alapján Kibocsátó a Vevőkártyát biztosította.

2. Vevőkártya:
A Kibocsátó által Vevőkártya igénylés alapján a Kártyabirtokos részére eljuttatott, egyedi azonosító számmal ellátott olyan azonosító kártya, amelynek segítségével a Kártyabirtokos igazolja vevői jogosultságát és jogosult a jelen Üzletszabályzatban meghatározottak szerint „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikumokokat vásárolni a Kibocsátó értékesítési pontjain.

A Vevőkártya a Kibocsátó tulajdonában van.

Kártyabirtokos kötelezettségei a Vevőkártya kapcsán:

Kártyabirtokos köteles a Vevőkártyát rendeltetésszerűen, a jelen Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően a saját nevében és javára használni, azt harmadik személy részére nem adhatja át. Kártyabirtokos köteles gondoskodni arról, hogy a Vevőkártyához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, azt illetéktelenek ne használják. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a Kártyabirtokos felel.

Kártyabirtokos köteles a Vevőkártya épségét megőrizni. Az elveszett, megrongálódott, vagy egyéb módon használhatatlanná vált Vevőkártyát a Kibocsátó letiltja, illetve érvényteleníti és a Kártyabirtokos számára – más azonosító számmal – amennyiben az igénylés feltételei fennállnak-, pótolja. Kibocsátó ugyanígy jár el, amennyiben a Kártyabirtokos adataiban változás következik be. A Kártyabirtokos az adataiban bekövetkezett változást 15 napon belül köteles Kibocsátó felé jelezni.

3. Vevőkártya fajtái, igénylése és kiállítása

3.1. A Vevőkártya fajtái:

a) Kozmetikus Vevőkártya
b) Referencia-kozmetikus Vevőkártya
c) Kozmetikus-tanulói Vevőkártya

3.2. Kozmetikus-, és Referencia-kozmetikus Vevőkártya Igénylése:
A Vevőkártya igénylése a jelen okirat aláírásával, az abban szereplő adatok megadásával, valamint az igénylő kozmetikusi végzettségének, valamint aktív kozmetikusi tevékenységének alább meghatározott módon történő igazolásával történik.

Vevőkártya csak olyan személynek bocsátható ki, aki megfelel a Kártyabirtokosra vonatkozó feltételeknek és igénylését Kibocsátó jelen Üzletszabályzat aláírásával jóváhagyta.

Vevőkártya igénylésére jogosult (Igénylő) az a vállalkozó, vagy alkalmazott munkavállaló, cég képviselő, aki kozmetikusi végzettségét oklevéllel igazolja Kibocsátó felé és aktív „Ilcsi” felhasználó kozmetikai tevékenységet végez, amelyet érvényes egyéni vállalkozói igazolvánnyal, vagy cégkivonattal, szerződéses kozmetikai tevékenységét a kozmetikai szalon igazolásával, alkalmazott esetén pedig munkáltatói igazolással igazolja Kibocsátó felé, továbbá olyan, az „Ilcsi” márkájú termékek gyártója által jóváhagyott „Ilcsi” partner kozmetikus, aki a gyártó általi jóváhagyást igazolta Kibocsátó felé.
Alvállalkozói kozmetikai tevékenység igazolásaként csak olyan igazolást fogad el a Kibocsátó, amelyet az a kozmetikai szalon/ vagy azt működtető gazdasági társaság állított ki, amelyben az igénylő kozmetikus ténylegesen a kozmetikusi tevékenységét folytatja.
A jelen szakasz értelmében az aktív „Ilcsi” felhasználó kozmetikai tevékenység: az a tevékenység, amelynek keretében a kozmetikai tevékenységet aktívan végző személy e tevékenységéhez Ilcsi márkájú kozmetikai termékeket használ, vagy ezek használatát vállalja. Az „Ilcsi” felhasználó kozmetikai tevékenység végzése nem zárja ki egyéb kozmetikai termékek használatát.

A Vevőkártya megszerzéséhez Igénylő köteles a valós adatokkal kitöltött és aláírt jelen okiratot két eredeti példányban, valamint a kozmetikusi végzettség és aktív tevékenység gyakorlását igazoló fent meghatározott okiratokat a Kibocsátó, vagy képviselője részére bemutatni – külföldi oklevél esetén az eredeti hiteles magyar fordítással és honosítási okirattal együtt.

A Referencia-kozmetikusi Vevőkártyát az a kozmetikus kaphat, aki az igényléséhez a fentieket meghaladóan igazolja, hogy közte és az ILCSI Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. között „Referenciakozmetikus” szerződés jött létre és mindezt az ILCSI Szépítő Füvek Biokozmetikai Kft. is visszaigazolja a Kibocsátó számára.

3.3. Kozmetikus-tanulói Vevőkártya igénylése

Kozmetikus-tanulói kártya megszerzésére az jogosult, aki kozmetikusi tanulmányait hitelt érdemlően (pl. oktatási intézmény által kiállított nyilatkozattal, diákigazolvány bemutatásával) igazolja Kibocsátó felé, megfelel a Kártyabirtokosra vonatkozó feltételeknek, illetve igénylését a jelen okiratban meghatározott adatokkal és aláírva Kibocsátó rendelkezésére bocsátotta, és igénylését Kibocsátó a jelen Üzletszabályzat aláírásával jóváhagyta. A Kozmetikus-tanuló Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a kozmetikus-tanulói Vevőkártyát minden tanév kezdetével meg kell újítania az igénylésre vonatkozó jelen pontban részletezett szabályok alkalmazásával. A továbbiakban a kozmetikus-tanulói kártya megszerzésére jogosult is Igénylőnek minősül a jelen szakaszban írt eltérésekkel.

3.4 Közös rendelkezések:

Kibocsátó a jogosultság feltételeit bármikor ellenőrizheti és köteles azokat legfeljebb 3 évente ellenőrizni, mely ellenőrzés során Kártyabirtokos köteles Kibocsátóval együttműködni. Amennyiben a Kártyabirtokos az ellenőrzése során a Kibocsátóval nem működik együtt, a jogosultság hiányát vélelmezni kell és Kibocsátó a Vevőkártya használatát a jogosultság igazolásáig felfüggeszti. Ha az ellenőrzés során az nyer megállapítást, hogy a Kártyabirtokos (Igénylő) nem felel meg az Igénylés vagy a használat vagy a Vevőkártya kibocsátás feltételeinek, akkor a Kibocsátó a Vevőkártyát visszavonja.

3.5. Vevőkártya Igénylő nyilatkozata

A jelen okirat aláírásával alulírott elfogadom, tudomásul veszem és a magam számára kötelezőnek ismerem el a jelen Üzletszabályban foglaltakat. Tudomásul veszem továbbá, hogy a jogosultságot alátámasztó okiratok eredeti példányait köteles vagyok a Kibocsátónak vagy képviselőjének bemutatni. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy Kibocsátó vagy képviselője a Kibocsátó számára a jogosultságot alátámasztó eredeti okiratokról fénymásolatot vagy fényképfelvételt készítsen.

Igénylő jelen okirat aláírásával kijelenti, hogy az általa Kibocsátónak megadott adatok a valóságnak megfelelnek, Igénylő maga felel az általa a Kibocsátónak megadott személyes adatok valódiságáért, illetve az adatok megadásával kapcsolatos bárminemű igényekért.

3.6. Vevőkártya kiállítása

Az igényelt Vevőkártya jogosultság igazolását követően Kibocsátó aláírja a jelen okiratot, majd a jelen okiratban foglalt adatokkal kiállítja és a Kártyabirtokos részére az igénylőlapon megadott székhelycímre eljuttatja a Vevőkártyát. Amennyiben a jelen okiratban rögzített adatok és az igazoló okiratokon lévő adatok egymástól eltérnek, vagy a Kibocsátó egyéb okból szükségesnek tartja, az Igénylőt adategyeztetés céljából szóban, vagy írásban nyilatkozatra hívhatja fel, vagy szükség esetén Kibocsátó jogosult az Igénylőt személyesen a képviselője által megkeresni.

4. A Vevőkártya használata

Kártyabirtokos az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék vásárlásakor köteles a Vevőkártyáját felmutatni. Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy vásárlása minden esetben ÁFA köteles és az Áfás számla az adott Vevőkártyával történő vásárlásra vonatkozóan kizárólag a jelen (az adott Vevőkártyához rendelt adatokat tartalmazó) Üzletszabályzat első oldalán megjelölt számlázási adatokkal kerülhet kiállításra.

Kártyabirtokos egy adott „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék megvásárlásával elismeri, hogy a megvásárolt termék használatára, illetve alkalmazására vonatkozó ismeretekkel rendelkezik. Kártyabirtokos kizárólag a saját felelősségére vásárolja az „Ilcsi” márkájú termékeket és tudomásul veszi, hogy a termék helytelen használatáért, vagy alkalmazásáért sem a Kibocsátó, sem az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék gyártója nem felel.

Kártyabirtokos a Vevőkártyával havonta egy-egy fajta „Ilcsi” natúrkozmetikai termékből legfeljebb a Kibocsátó értékesítési pontjain közzétett mennyiséget vásárolhat, de maximum naponta, cikkszámonként [5] darabot a beszerzési, raktározási kapacitásra és az értékesítési rendszer zökkenőmentes működésére tekintettel.
Amennyiben a Kártyabirtokos a közzétett mennyiségnél nagyobb mennyiséget szeretne vásárolni, akkor eseti kérelmet juttat el a Kibocsátóhoz, aki a megvásárolni kívánt termék(ek) elérhetőségétől függően a Gyártó jóváhagyásával esetileg engedélyezheti a nagyobb mennyiségben történő értékesítést. A Kibocsátó az eseti kérelmekről értesítést küld az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójának a megrendelések teljesítése előtt, a megrendelések teljesíthetőségének érdekében. A Kibocsátó aktuális értékesítési pontjainak listája a www.ilcsi.com/kapcsolat weboldalon érhető el.

Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Vevőkártyával „Ilcsi” márkájú termékeket kizárólag a vendégei kezelése, vagy a vendégei részére történő fogyasztói (kiskereskedelmi) értékesítés céljából jogosult vásárolni a jelen dokumentumban foglaltak szerint és betartása mellett.

Kártyabirtokos nyilatkozata: Alulírott Kártyabirtokos a jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy az általam a Vevőkártyával vásárolt „Ilcsi” márkájú termékeket kizárólag a saját kozmetikai tevékenységem során használom fel, valamint kizárólag a saját vendégeim számára a szokásos napi használatot meg nem haladó mennyiségben értékesítem.

A jelen pontban foglaltak megszegése esetén a Kibocsátó az Üzletszabályzat megszegésének jogkövetkezményeit (5. pont harmadik bekezdés) alkalmazza. Amennyiben a jelen pontban foglaltak megszegése, vagy olyan megrendelés, amelynek teljesítése a jelen pontban foglaltak megszegését megvalósítaná a Kibocsátó tudomására jut, úgy Kibocsátó a kérdéses megrendelés teljesítését, vagy a Vevő kiszolgálását a kérdéses megrendelés, illetve a Vevő sérelmezett magatartásának vizsgálatáig, de legfeljebb 30 napig felfüggeszti az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójának és/vagy a gyártó kereskedelmi képviselőjének haladéktalan értesítése mellett. A felfüggesztés idejére Vevő sem a Kibocsátóval, sem a Gyártóval szemben kártérítést nem követelhet. A vizsgálatot követően a Kibocsátó a Gyártó véleménye alapján a vevő kérdéses megrendelését teljesíti, vagy – amennyiben a Vevő magatartása, illetve megrendelése a jelen szabályzatba ütközik – a Vevőkártyát érvényteleníti, vagy a kérdéses megrendelés teljesítését megtagadja.

Kártyabirtokos aktív kozmetikai tevékenységének szünetelése vagy megszűnése esetén a szünetelés vagy megszűnés napjától kezdődően a továbbiakban nem jogosult a Vevőkártya használatára és tartására, köteles azt haladéktalanul visszajuttatni Kibocsátónak.

A fentiek azonban nem zárják el Kártyabirtokost attól, hogy a Vevőkártyával megvásárolt terméket a Vevőkártya alapjául szolgáló „Ilcsi” márkájú termékek értékesítési rendszere bármely tagjának értékesítse, amennyiben azok a termékeket kizárólag a saját kozmetikai tevékenységük során használják fel, valamint kizárólag a saját vendégeik számára, a szokásos napi használatot meg nem haladó mennyiségben értékesítik.

5. A jelen Üzletszabályzat megszegésének jogkövetkezményei

Kibocsátó a jelen Üzletszabályzat megszegése vagy megszűnése esetén jogosult azonnali hatállyal visszavonni a Vevőkártyát. Ez esetben Kártyabirtokos az Üzletszabályzat aláírásával kifejezetten lemond azon jogáról, hogy az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójával, illetve a Kibocsátóval szemben a visszavonással kapcsolatban kár vagy egyéb igényt érvényesítsen.

Amennyiben Kártyabirtokos a Vevőkártyát harmadik személy részére vásárlás céljából átadja, úgy az értékesítési ponton Kibocsátó képviseletében eljáró eladó a vásárlást megtagadhatja, egyben Kibocsátó a Kártyabirtokost figyelmezteti a Vevőkártya személyes használatára. Ismételt jogosulatlan Vevőkártya átadás esetén Kibocsátó a Vevőkártyát visszavonja.

Amennyiben a Kibocsátó tudomására jut, hogy a Kártyabirtokos az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai terméket vendégén nem szakszerűen alkalmazta, nem megfelelő tanácsot adott a termék használatát illetően, vagy a Kibocsátó, vagy az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai terméket, vagy annak gyártóját sértő, vagy rossz hírnevét keltő magatartást tanúsít, úgy Kibocsátó a Vevőkártyát haladéktalanul visszavonja.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a Vevőkártya igénylés jogosulatlanul történt, vagy a Vevőkártya igénylésének vagy kibocsátásának feltételei nem állnak fenn, vagy Kártyabirtokos a Vevőkártyát a jelen Üzletszabályzattól eltérően használja, úgy a Vevőkártya haladéktalanul visszavonásra kerül és Kártyabirtokos a Vevőkártyával történt összes vásárlásai nettó értékének 20%-ának megfelelő összegű kötbért köteles a Kibocsátó részére megfizetni a Kibocsátó által közölt írásbeli felszólítást követő 15 napon belül.

A fenti jogkövetkezményeken túl Kártyabirtokos szerződésszegése esetén külön viselni köteles azt a kárt (a kár teljes összegét, ide értve az eljárási és ügyvédi költségeket is), amelyet esetleg az „Ilcsi” márkájú natúrkozmetikai termék gyártója számára okozott.

6. Adatvédelem, adatkezelés

A Kártyabirtokos a jelen okirat aláírásával is kijelenti, hogy a Kibocsátó Ilcsi vevőkártya – Adatkezelési Tájékoztatóját átvette, megismerte és megértette. Kibocsátó a Kártyabirtokos által rendelkezésére bocsátott adatokat az adatkezelési tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően kezeli.

Kibocsátó üzletpolitikai, gyártástervezési és statisztikai célból átadja az Ilcsi márkájú termékek gyártójának (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a Vevőkártyával kapcsolatos adatokat, így a referencia kozmetikusok nevét és havi forgalmi adatait, illetve Kibocsátó értékesítési pontjainak forgalmi adatait kozmetikus és referenciás kozmetikus bontásban, továbbá a Kibocsátó által vezetett vásárlói könyvet havonta, és ellenőrzési célból a Vevőkártyás eladások adatait is. A Vevőkártyás eseti megrendelések (Vevőkártya Üzletszabályzatban meghatározott mennyiség feletti mennyiségben történő megrendelés) teljesíthetőségének vizsgálata és az eseti megrendelés teljesítése, illetve az Üzletszabályzat megszegése vagy annak gyanúja esetén a kötelezettségszegés vagy annak gyanújának vizsgálata céljából pedig átadja a Gyártónak az eseti vagy kérdéses megrendelés adatait.

Kártyabirtokos köteles a Kibocsátóval közölt bármely adatában bekövetkezett változást legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelenteni a Kibocsátónak. A bejelentés elmulasztásából eredő bármely jogkövetkezményért a felelősség a Kártyabirtokost terheli.

7. Üzletszabályzat módosítása

Kibocsátó jogosult a jelen Üzletszabályzatot egyoldalúan -az „Ilcsi” márkájú termékek gyártójával előre egyeztetett módon- módosítani, amely módosítást Kibocsátó a www.hairline.hu weboldalán a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 5 nappal a Kártyabirtokos számára elérhetővé teszi és Kártyabirtokos jelen Üzletszabályzatban megadott email címére is elküldi. Amennyiben Kártyabirtokos a módosítás hatályba lépését követően is használja a Vevőkártyáját, vagy a hatályba lépést megelőzően nem jelzi a Kibocsátó felé, hogy nem ért egyet a módosításokkal, a módosításokkal egységes Üzletszabályzat lesz a hatálybalépés napjától érvényes Kártyabirtokosra (Igénylőre) és a Vevőkártya használatára.

8. Vevőkártya érvényessége, visszavonása, lemondása

A kibocsátott Vevőkártya a rajta lévő lejárati dátumig érvényes. A Vevőkártya érvényességének meghosszabbítására, megújítására az igénylésre vonatkozó rendelkezések az irányadók azzal, hogy Kártyabirtokosnak az igénylési, kibocsátási és használati feltételeknek meg kell felelnie.

Kibocsátó a Vevőkártyát az 5. pontban meghatározottakon túl visszavonja:
– bármikor 30 napos felmondással indokolás nélkül
– a Kártyabirtokos halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
– a jelen szerződés megszűnése esetén
– Kártyabirtokos aktív kozmetikai tevékenységének szünetelésével vagy megszűnésével, a szünetelés vagy megszűnés időpontjától kezdődően
– a referencia kozmetikus kártya a 3.3 pontban részletezett referencia kozmetikusi szerződés megszűnésével
– amennyiben Kibocsátó jogosultsága az „Ilcsi” márkájú termékek viszonteladói árusítására vagy a Vevőkártya kibocsátására megszűnik

Kártyabirtokos a Vevőkártyát lemondhatja:
– 30 napos határidővel bármikor indokolás nélkül
– amennyiben a módosított Üzletszabályzat feltételeit nem fogadja el, az új Üzletszabályzat hatálybalépésével.

Lemondás vagy visszavonás vagy használati jogosultsága megszűnése esetén a Kártyabirtokos nem jogosult Vevőkártyáját használni a továbbiakban és köteles a Vevőkártyáját a Kibocsátó részére haladéktalanul visszajuttatni.

9. Jogviták

Jogvita esetén felek a vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kísérlik meg rendezni, amennyiben az nem vezetne eredményre, úgy peres eljárás esetén (ideértve a fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárást is), pertárgyértéktől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagosan illetékes.

10. Hatályosság

A jelen Üzletszabályzatban foglaltak a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényesek. A mindenkor hatályos Üzletszabályzat a Kibocsátó honlapján (www.hairline.hu) és értékesítési pontjain megtekinthető.

11. Egyebek

A jelen Üzletszabályzat a teljes szerződés a szerződő Felek között a Vevőkártyára vonatkozólag és felülír minden egyéb, akár szóbeli akár írásbeli megállapodást.

Amennyiben a szerződő Felek bármelyike nem gyakorolja a jelen Üzletszabályzatban meghatározott jogait, az nem minősül a jogairól való lemondásnak és nem mentesíti a másik szerződő Felet a jelen Üzletszabályzatból eredő kötelezettségei alól. Amennyiben bármelyik szerződő Fél részben, vagy egészben nem teljesíti az Üzletszabályzatból fakadó kötelezettségeit, vagy késedelembe esik azok teljesítésével kapcsolatban, az nem értelmezhető úgy, hogy a másik szerződő Fél lemondott a nem teljesítő vagy késedelembe esett szerződő Fél javára ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítéséről.

Az Üzletszabályzatnak nem válik tartalmává semmilyen, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás, amely az Üzletszabályzatban nem szerepel.

Az Üzletszabályzat rendelkezései közül egy sem jogosítja fel a szerződő Feleket arra, hogy használja az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. vagy érdekkörébe tartozó cég kereskedelmi nevét, védjegyeit, megjelöléseit, emblémáit, logóit, domain neveit és egyéb megkülönböztető jegyeit, kivéve, ha és ahogyan a szerződő Fél és az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. vagy egyéb érdekkörébe tartozó cég között létrejött írásbeli megállapodás erre lehetőséget ad.

Alulírott Kártyabirtokos/Igénylő az Üzletszabályzatban foglaltakat elolvastam, megértettem és mint akaratommal mindenben megegyezőt írom alá.
A mellékelt Adatkezelési Tájékoztatót átvettem elolvastam, tartalmát megismertem és megértettem
Tudomásul veszem, hogy Kibocsátó üzletpolitikai, gyártástervezési és statisztikai célból átadja az Ilcsi márkájú termékek gyártójának (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a Vevőkártyával kapcsolatos adatokat, így a referencia kozmetikusok nevét és havi forgalmi adatait, illetve Kibocsátó értékesítési pontjainak forgalmi adatait kozmetikus és referenciás kozmetikus bontásban, továbbá a Kibocsátó által vezetett vásárlói könyvet havonta, és ellenőrzési célból a Vevőkártyás eladások adatait is, továbbá a Vevőkártyás eseti megrendelések (Vevőkártya Üzletszabályzatban meghatározott mennyiség feletti mennyiségben történő megrendelés) teljesíthetőségének vizsgálata és az eseti megrendelés teljesítése, illetve az Üzletszabályzat megszegése vagy annak gyanúja esetén a kötelezettségszegés vagy annak gyanújának vizsgálata céljából pedig átadja a Gyártónak az eseti vagy kérdéses megrendelés adatait.
Tudomásul veszem, hogy az Ilcsi márkájú termékek gyártója (Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft., Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com) a Vevőkártyával kapcsolatos igényléshez vagy a Vevőkártya meghosszabbításához, megújításához a referencia kozmetikus vagy partner kozmetikusi mivoltomat és szerződésemet a Kibocsátónak kérésre az igénylés vagy meghosszabbítás céljából visszaigazolja.

ASZ-02-03

Verziószám: 1.0

Hatálybalépés dátuma: 2019.09.02.

Az „Ilcsi” VEVŐKÁRTYA ÁLTALÁNOS KIBOCSÁTÁSI ÉS HASZNÁLATI ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MELLÉKLETE

1. Adatkezelő

Adatkezelő neve: HAIR – LINE Kft.
Cím 2045 Törökbálint, Torbágy utca 16.
Adatkezelő képviselője: Hansági-Bozsó Orsolya, ügyvezető
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@hairline.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés céljai

2.1 Vevőkártya szolgáltatás nyújtása az arra jogosult személyek számára:

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó értesítések küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, termékrendelés feldolgozása, teljesítése, a kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés, és a korábbi vásárlások nyilvántartása érdekében.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő a Vevőkártyát nem tudja kibocsátani, így nem tudja teljesíteni a megrendelni kívánt szolgáltatást sem.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
A kezelt adatok köre:
• Kártyabirtokos (vevő) neve
• Kozmetikusi oklevél száma
• Kozmetikusi tevékenység folytatásának módja
• Vállalkozás címe
• Kozmetika címe
• Szállítási cím
• Email cím
• Telefonszám
• Számlázáshoz szükséges adatok
• Vevőkártya száma

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

2.2 Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, Ajánlatkérés kezelése

A vevőkártya üzletszabályzatban, valamint a www.hairline.hu weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van a Hair-Line Kft-vel felvenni a kapcsolatot.
Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére, vagy a kereskedő ügynök részére érkező kérdéseket, ajánlatkéréseket az Adatkezelő nyilvántartja annak érdekében, hogy megválaszolhassa, illetve kérésére ajánlatot küldhessen.

Adatkezelés jogalapja:
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
A kezelt adatok köre:
• Név
• Email cím
• Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje:
amennyiben szerződés közöttünk nem jön létre az ajánlatkérés következményeként, a megadott adatok az ajánlat érvényességi időszaka lejáratának időpontjától számított elévülési idő (5 év) elteltével törlésre kerülnek. (Ennek oka az, hogy amennyiben az ajánlatkérés kapcsán bármilyen jogvita adódik, lehetőséget kell biztosítani a bizonyítási eljárásra esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban.) Az ajánlat érvényességi idejének lejáratát követően Adatkezelő csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet rajtuk nem végez.

Közvetlen megkeresés esetén Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag szerverünkön tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz ez esetben kizárólag az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá.

2.3 Megrendelés Kezelés
Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:
• Vállalkozás címe
• Kozmetika címe
• Szállítási cím
• Email cím
• Telefonszám
• Számlázáshoz szükséges adatok
• Vevőkártya száma

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

2.4 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvénynek való megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja
teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:
• Vevő neve
• Számlázási címe
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

2.5 Szolgáltatások hirdetése, információ nyújtása Vevőkártya birtokosok számára

• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
• ügyfélelégedettségi mérés
• vásárlói elégedettség-felmérés
• meghívás marketing rendezvényre
• eDM (hírlevél), esetlegesen telefonos megkeresés telemarketing szolgálató bevonásával.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett a hírlevélre írásban, emailben, a www.hairline.hu weboldalon link elfogadásával vagy a weboldalon
elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre:
• Név
• Értesítési cím
• Email cím
• Telefonszám
• Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az akciókról és új termékinformációkról
Adatkezelés tervezett határideje: Az érintettnek a hírlevélről való leiratkozásáig.

2.6 Vevőkártya jogosultságot igazoló okiratokról másolat készítése

Az Ilcsi márkájú termékek világszínvonalú, természetes alapanyagokból készült speciális termékek, amelyek használatának többsége szakértelmet igényel. Ezért a termék Gyártója minőség-, és felhasználás-biztonsági okból Adatkezelő számára a kozmetikusok részére történő forgalmazást engedélyezte. Ennek megfelelően a kozmetikusi jogosultság igazolása a Vevőkártya kibocsátásának egyik feltétele.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása, valamint jogos érdek. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy visszamenőleg is ellenőrizhesse és szükség szerint a Gyártó felé is igazolhassa a kozmetikusi jogosultság fennállását.

A kezelt adatok köre:
• A kozmetikusi oklevél tartalma

Adatszolgáltatás/rögzítés módja: fénymásolat, vagy fényképfelvétel.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: szerződés meghiúsulása.
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.7 Referenciakozmetikusok nyilvántartása, adataik kezelése és egyes adatok továbbítása az Ilcsi márkájú termékek
gyártója, vagyis az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft.
(Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-
698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com, a továbbiakban: Gyártó) felé.

Referenciakozmetikus az a személy aki, e minőségre vonatkozóan a Gyártóval külön szerződést köt.
Referenciakozmetikus esetén a Vevőkártya igényléshez vagy annak meghosszabbításához, megújításához az igénylő referencia kozmetikus vagy partner kozmetikusi mivoltának, illetve szerződésének az ellenőrzése és visszaigazolása céljából Adatkezelő a Gyártótól adatokat kérhet. Ekkor az adatok forrása a Gyártó.

Adatkezelő üzletpolitikai, gyártástervezési és statisztikai célból a Gyártó részére átadja a Vevőkártyával kapcsolatos adatokat, így a referenciakozmetikusok nevét és havi forgalmi adatait, illetve Adatkezelő értékesítési pontjainak forgalmi adatait kozmetikus és referenciás kozmetikus bontásban, továbbá a Adatkezelő által vezetett vásárlói könyvet havonta, és ellenőrzési célból a Vevőkártyás eladások adatait is.

Adatkezelő a Vevőkártyás eseti megrendelések (Vevőkártya Üzletszabályzatban meghatározott mennyiség feletti mennyiségben történő megrendelés) teljesíthetőségének vizsgálata és az eseti megrendelés teljesítése céljából az eseti megrendelés adatait továbbítja a Gyártónak.

Adatkezelő a Vevőkártya Üzletszabályzat megszegése, vagy annak gyanúja esetén a kérdéses megrendelés adatait továbbítja a Gyártónak.

Adatkezelés és adatátadás jogalapja: a Gyártó és az Adatkezelő jogos érdeke. A Gyártó jogos érdeke a közte és a Referenciakozmetikus között létrejött szerződés teljesítésének, valamint a Vevőkártya jogszerű, a Gyártó üzleti érdekeit nem sértő használatának megvalósítása és ellenőrzése érdekében. Az Adatkezelő jogos érdeke a közte és a Gyártóközötti szerződés teljesítéséhez, illetve a közte és a Vevőkártya birtokos között létrejött Üzletszabályzatban foglaltak maradéktalan teljesítéséhez fűződik.

A kezelt, vagy átadásra kerülő adatok köre:
• Referenciakozmetikus neve
• Referenciakozmetikus havi forgalmi adatai kozmetikus és referenciás kozmetikus bontásban
• Vevőkártya forgalmi adatai
• Adatkezelő által vezetett vásárlói könyv havi adatai
• Kozmetikusi oklevél másolata
• Ilcsi partner kozmetikusi mivolt és szerződés ténye
• eseti vagy az Üzletszabályzat megszegése szempontjából kérdéses megrendelés adatai: megrendelés ideje, megrendelő neve és címe, megrendelt termék neve és mennyisége

A nem referencia kozmetikus forgalmi adatai anonimizált formában kerülnek a Gyártó részére átadásra.

Az adatszolgáltatás vagy adatátadás elmaradásának lehetséges következménye: szerződés meghiúsulása.
Adatkezelés tervezett határideje: A személyes adatait addig kezeljük, ameddig Ön nem tiltakozik a jelen adatkezelésünk ellen. Amennyiben Ön tiltakozott az adatok kezelése ellen, akkor a tiltakozás elbírálásáig kezeljük az adatokat, kivéve akkor, ha a további adatkezelésünknek van érvényes jogalapja. Az adatkezelésünket évente felülvizsgáljuk, melynek keretében adatfrissítést végzünk.

Az adatkezelésünkkel az érintettek személyes adatokkal való szabad rendelkezésre vonatkozó érdekeit, jogait és szabadságait mérlegelve, az adatok kezelése szükséges érdekeink érvényre juttatásához. Más módon ezen adatkezelésünk nem lenne megvalósítható. Biztosítékok: A személyes adatokhoz szervezetünkön belül csak a dedikált munkavállalók férhetnek hozzá, számuk korlátozott.

Tájékoztatjuk, hogy az Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. (Székhely: 1021 Budapest, Üdülő út 37., Cg. 01-09-698591, E-mail cím: info@ilcsi.com, Honlap: www.ilcsi.com), vagyis a jelen pont szerint a Gyártó, akinek az Ön adatait a jelent pontban foglaltak szerint továbbítjuk, önálló adatkezelő, aki saját adatkezelési szabályzattal rendelkezik, a Gyártó általi személyes adatok kezelésére nekünk ráhatásunk nincs. Javasoljuk, hogy a Gyártó adatkezelésére vonatkozóan annak adatkezelési tájékoztatóját is olvassa át, amelyet a következő linken érhet el: https://ilcsi.com/adatkezelesi-tajekoztato/.

***
TILTAKOZÁS: Ön jogosult arra, hogy a jogos érdeken alapuló fenti adatkezelésünk ellen bármikor tiltakozzon, ezt a részünkre 1. fejezetben szereplő elérhetőségeink egyikén megteheti.
***

2.8 Megrendelések kiszállítása
• Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
• Az Adatkezelő kereskedői hálózatán keresztül történő
• Csomagpontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke fűződik a megrendelés teljesítéséhez, valamint a kapcsolattartói és az átvevő adatainak nyilvántartásához.

Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése

A kezelt adatok köre:
• Név
• Telefonszám
• Szállítási cím
• Egyedi azonosító

Az Adatkezelő kereskedői hálózatán keresztül történő kiszállítás esetén
Kezelt adatok további köre:
• Megrendelt termék adatai
• Számlázáshoz szükséges adatok figyelemmel arra, hogy ez esetben a számlát az Adatkezelő kereskedője állítja ki.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

2.9 Csomagpont üzemeltetése

Csomagpont helye: az Adatkezelő (Hair-Line Kft.) üzlete: 1072 Budapest, Klauzál tér 15.
Célja a vevők által igénybe vett szállítási szolgáltatások teljesítése érdekében a csomagok felvétele és kiadása a címzettek számára, amennyiben a vevők a csomag átvételének ezt a módját választják.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – a szerződés teljesítése érdekében
Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése
A kezelt adatok köre:
• NÉV
• Cím
• Csomagszám

3. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges és általános következménye: az adatkezelés céljának, különösen a Vevőkártya kiadásának és ennek hiányában az Ilcsi termékek vásárlásának meghiúsulása.

4. Érintettek köre

A Vevőkártyát igénylő és Vevőkártya-birtokos természetes személyek, ide értve a kártya igénylő és a kártyabirtokos nevében eljáró természetes személyeket és az egyéni vállalkozókat is.

5. Kötelezően megadandó adatok köre

A kötelező adatok körét a Vevőkártya szabályzat felső részében tűntettük fel.

6. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólnak! Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, úgy a lehetővé tett legrövidebb időn belül megtesszük az ilyen adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre (adatfeldolgozó/végzett tevékenység):

• Tárhely szolgáltató: ProfiTárhely Kft. (Cégjegyzékszám: 03-09-121889) – a www.hairline.hu weboldal fájlszerver üzemeltetése és biztosítása;
• Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (cégjegyzékszám: 13-06-065996) – hírlevél küldés
• Könyvelő iroda: MOBILKONT Kft. (Cégjegyzék szám: 13-09-086253) – Számlák könyvelése
• Posta: Magyar Posta Zrt. (Cégjegyzék szám: 01-10-042463) – Levél és csomagküldés
• Logisztika: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (Cégjegyzék szám: 13-09-111755)
– Levél és csomagküldés, utánvétkezelés
• Kereskedelmi informatikai háttérszolgáltató: Mobisol Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-731785) – az Adatszolgáltató kereskedelmi tevékenységének informatikai (szoftver/hardver) hátterét biztosítja.
• KERESKEDŐI HÁLÓZAT TAGJAI részére történő adattovábbítás a megrendelések teljesítése érdekében. A kereskedői hálózat mindenkori tagjai a www.ilcsi.com/kapcsolat weboldalon érhető el a „Partnerek” kifejezés alatt.

Egyéb címzettek:
• Gyártó: Ilcsi SZÉPÍTŐ FÜVEK Biokozmetikai Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-698591) forgalmi adatok a 2.7. pont szerint önálló adatkezelő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az érintett által megadott adatokat Adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók és egyéb címzettek kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók és egyéb címzettek részére is az adatok kizárólag célhoz kötötten kerülhetnek átadásra.

Minden érintett Felhasználó a saját kezelt adatai vonatkozásában bármikor, korlátozásmentesen az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a 10. pontban foglaltak szerint.

8. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem a saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles, de a megadott adatok valódiságának vizsgálatára nincs is módja. Adatkezelő felhívja ezért a figyelmet arra, hogy amennyiben nem valódi, illetve valódi, de olyan személyes adatok kerülnek átadásra az Adatkezelő részére, amelyekhez az érintett nem járult hozzá és emiatt az Adatkezelővel szemben bárki, bármely okból igényt érvényesít, úgy azt illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább hárítja.

Az Adatkezelő a 2.7 pontnak megfelelően a Vevőkártya igényléshez vagy annak meghosszabbításához, megújításához az igénylő referencia kozmetikusi vagy partner kozmetikusi mivoltának, illetve vonatkozó szerződésének az ellenőrzése és visszaigazolása céljából a Gyártótól adatokat igényelhet. Ekkor az igényelt adatok forrása a Gyártó.

9. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára igényeit, melynek során
• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

9.1 A tájékoztatás költsége

A Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
• Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér kétszeresének órára vetített költsége, mint óradíj.
• A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
• Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozódásra vagy az Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
• egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

10. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

11. Az Adatkezelő www.hairline.hu weboldalának hasnzálatával kapcsolatos adatkezelés

12.1. Cookie-k (sütik)

A cookie (süti) egy a Felhasználó internetezésre használt eszközén elhelyezett kis méretű fájl. Ezt a kis információcsomagot a webszerver küldi a böngészőnek, aki eltárolja azt, majd a böngészés folyamán visszaküldi azt a webszerver felé. Ezek a cookie-k passzív adatot tárolnak csupán nem tartalmaznak vírust, futtatható programokat és nem férnek hozzá a Felhasználó gépen tárolt adataihoz.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.
Az oldalon Harmadik féltől származó cookie-k, használata is történik. A cookie-k törölhetőek a böngészőkből, továbbá le is tilthatóak. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

A cookie-k célja:

A cookie használatával tárolni tudjuk a Felhasználó azon adatait amik elősegítik a weboldal egyes funkcióinak működését és növelik a Felhasználó böngészési élményét. Megjegyezve egyszeri beállításait, lépéseit nem szükséges minden egyes látogatásakor az azonosítás. Kétféle cookie-t különböztethetünk meg alkalmit és állandót.
Az alkalmi cookie csupán a Felhasználó böngészőjének bezárásáig maradnak az eszközén. Az állandó cookie-k előre megszabott lejárati ideig vagy azok manuális törléséig vannak a Felhasználó eszközén. A látogatás során általában a következő célból tárolhat a weboldal cookie-kat a Felhasználó eszközén: bejelentkezés megjegyzése, böngészés elemzése, geotargeting, személyre szabott tartalmak megjelenítése, webáruházak esetében a kosár azonosítója.

A cookie keletkezése:

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.
Hogyan használódik a cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ezáltal könnyedén azonosítja pl. a regisztrált vagy visszalátogató felhasználót.

Az Adatkezelő által használt cookie-k:

Munkameneti / Átmeneti cookie:
Ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt / Átmeneti cookie:
Ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:
Analitika / Elemzés:
Ez mutatja meg, hogy a Felhasználó a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:
Lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, cikkeinket másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Google+, Pinterest, Twitter, Tumblr, Reddit vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Reddit, Tumblr) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

Média:
Ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

A cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a http://www.allaboutcookies.org/ weboldalt.

Hogyan történik a cookie kezelése?
Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:
Minden cookie elfogadása.
Minden cookie elutasítása.
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése.

A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre. Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó támadásokat.

Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

11.2 Google Analytics
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

11.3 Google Adwords
A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookiekat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

11.4 Facebook
A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

12. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”),
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotörvény”),
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
• a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
• 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

13. Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az 1. pontban megadott elérhetőségeken. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

14. Fogalommeghatározások:

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

A tájékoztató kelt:
Törökbálinton, 2019. szeptember 2-án.

Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT a linkre kattintva PDF formátumban is letöltheted!

x Logo: Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security